top of page

Nhà Dưỡng Lão Tuổi Hạc

12607 148 Ave NW, Edmonton, AB, T5X 0C2, CANADA.
(780) 476-8038

Xem chúng tôi trên trang web
Alberta Health Services !

ttps://www.albertahealthservices.ca/cc/ccfd/FacilityInfo.aspx?id=1057566

Nhà Dưỡng Lão Tuổi Hạc là một cơ sở cung cấp dịch vụ chăm sóc người cao niên trong cộng đồng từ năm 2008. Nơi đây là một tổ chức phi lợi nhuận hầu cung cấp dịch vụ chăm sóc và chỗ ở cho người cao niên thuộc mọi chủng tộc và những người cần hỗ trợ từ chính phủ với giá phải chăng.Nhà Dưỡng Lão Tuổi Hạc là một cơ sở cung cấp dịch vụ chăm sóc người cao niên trong cộng đồng từ năm 2008. Nơi đây là một tổ chức phi lợi nhuận hầu cung cấp dịch vụ chăm sóc và chỗ ở cho người cao niên thuộc mọi chủng tộc và những người cần hỗ trợ từ chính phủ với giá phải chăng.

4f2ff0_0c182efddeec4fefbe4032850f20037d_mv2_d_2048_1283_s_2.webp

Nhà Dưỡng Lão Tuổi Hạc

Tuổi Hạc được xây dựng vào năm 2008 thông qua những nỗ lực và đóng góp từ cộng đồng Lotus Pond Benevolent Foundation. Mục tiêu của nhà dưỡng lão là xây dựng một ngôi nhà để đón nhận tất cả các vị cao niên thuộc mọi chủng tộc, đồng thời cung cấp  các dich vụ chăm sóc và tiêu chuẩn sống cao cho các cư dân.

4f2ff0_a63636fd255d4665a590ac3031119c67_mv2_d_1528_2037_s_2.webp

Mục tiêu của chúng tôi

Cung cấp nhà ở giá phải chăng cho người cao niên, đồng thời cung cấp các dịch vụ hỗ trợ và chăm sóc sức khỏe chất lượng cao để đảm bảo sức khỏe về thể chất, tình cảm và tinh thần cho cư dân của nhà dưỡng lão.

1057566_edited.jpg
bottom of page