top of page

Trung tâm Tu Học Trực tuyến

Yết Đế Yết Đế Ba La Yết Đế Ba La Tăng Yết Đế
Bồ Đề Tát Bà Ha! 

Chân thành chào đón bạn đến với trung tâm tu học trực tuyến của Tu Viện Trúc Lâm. Viện Nghiên Cứu Phật Học Edmonton đã tổng hợp những tài liệu này để giúp bạn tạo ra cho mình chiếc thuyền đến bờ bên kia!

Tu Viện kính gửi lời chúc an lành trong hành trình của bạn và luôn sẵn sàng giúp đỡ nếu bạn cần bất kỳ sự hỗ trợ nào trong việc tìm kiếm các tài liệu tu học.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Tứ Diệu Đế

 1. Dukkha - Khổ Đế

  • Dukkha sự không thỏa mãn, sự đau đớn. Là một tính chất bẩm sinh khi tồn tại trong các cảnh luân hồi

 2. Samudaya - Tập Đế

  • Samudaya: Nguồn gốc, sự sanh khởi hay là "nguyên nhân". Dukkha khởi cùng với taṇhā (ái). Trong khi taṇhā được dịch một cách truyền thống trong các ngôn ngữ phương tây là 'nguyên nhân' của khổ (Dukkha), taṇhā còn có thể được xem là yếu tố buộc chúng ta vào khổ, hoặc là một phản ứng với khổ, cố gắng để thoát khỏi nó.​

 3. Nirodha - Diệt Đế

  • Nirodha: Sự đoạn diệt, sự chấm dứt, sự giam cầm): hổ có thể được chấm dứt hoặc được ngăn chặn bằng sự từ bỏ hoặc cắt đứt quan hệ với ái (taṇhā); Sự từ bỏ ái sẽ giải thoát khỏi sự trói buộc của khổ.​

 4. Magga - Đạo Đế

  • Magga: Bát chánh đạo. à con đường dẫn đến sự từ bỏ, sự đoạn diệt ái (tanha) và khổ (dukkha).

Tứ Diệu Đế (bốn lẽ thật cao quý, bốn chân lý cao quý) là nền tảng tín ngưỡng của Phật giáo. Theo truyền thống, bài thuyết pháp đầu tiên của Đức Phật Gautama sau khi ông giác ngộ là một mô tả về những khái niệm này. Theo tư tưởng Phật giáo, tin vào những ý tưởng này không quan trọng bằng việc trải nghiệm chúng. Cùng với niềm tin vào luân hồi và niết bàn, Tứ Diệu Đế định hình tư duy của hầu hết mọi hình thức Phật giáo. 

bottom of page