top of page
Phật Thích Ca

Viện Phật Học Edmonton

Mục đích của Tu Viện Trúc Lâm và Tây Thiên là tạo ra một môi trường mà trong đó tất cả các thành viên, không phân biệt sắc tộc hay văn hóa, có thể phát triển tinh thần trách nhiệm cá nhân, xây dựng một gia đình khỏe mạnh và hạnh phúc, đồng thời đóng góp cho sự thịnh vượng của xã hội thông qua sự tu tập và thực hành con đường của sự từ bi và hiểu biết.

bottom of page