top of page

Bộ sưu tập video:

Chí Nguyện Siêu Việt (Kinh Đại Bảo Tích - Phát Thắng Chí Nguyện)

Chí Nguyện Siêu Việt 22 (Sep.4, 2015) (hết)      


             Chí Nguyện Siêu Việt 21 (Aug.29, 2015)                      
Chí Nguyện Siêu Việt 20 (July 25, 2015)  


            Chí Nguyện Siêu Việt 19 (July 11, 2015)                   
Chí Nguyện Siêu Việt 18 (July 11, 2015)
Chí Nguyện Siêu Việt 17 (June 27, 2015)
Chí Nguyện Siêu Việt 16 (June 27, 2015)


                  Chí Nguyện Siêu Việt 15 (June 13, 2015)                  
Chí Nguyện Siêu Việt 14 (May 9, 2015)           
Chí Nguyện Siêu Việt 13 (May 2, 2015)                       
Chí Nguyện Siêu Việt 12 (May 2, 2015)                   
Chí Nguyện Siêu Việt 11 ( April 25 . 2015 )                          
Chí Nguyện Siêu Việt 10  ( April 11 , 2015 )                
Chí Nguyện Siêu Việt 9 (April 4, 2015)                 
Chí Nguyện Siêu Việt 8 (April 4, 2015)              
Chí Nguyện Siêu Việt 7 (March 28, 2015)  
Chí Nguyện Siêu Việt 6 (March 14, 2015)  


          Chí Nguyện Siêu Việt 5  (Feb.7. 2015)  


      Chí Nguyện Siêu Việt 4 (Jan.31, 2015)            
Chí Nguyện Siêu Việt 3 (Jan.17, 2015)             
Chí Nguyện Siêu Việt 2 (Jan.10, 2015)                 
Chí Nguyện Siêu Việt 1 (Jan.3, 2015)  

bottom of page