top of page

Bộ sưu tập video:

2023

Thầy Thích Pháp Hòa Nhắc Đại Chúng Coi Chừng Bị Lừa Gạt ...    


Đừng Để Bị Lừa ... Thầy đã Nhắc đến 1001 lần rồi mà vẫn có người bị Gạt ...       

Đến Ta Bà Qua Mười Nguyện 1  (Chùa Huê Lâm Fitchburg,MA.17.6.2023)   


Đến Ta Bà Qua Mười Nguyện 2  (Chùa Huê Lâm Fitchburg,MA.17.6.2023)   Sự Tán Thán Cao Đẹp  (Chùa Huê Lâm Fitchburg,MA. 16.6.2023)    Làm Sao Độ Người   (Chùa Huê Lâm Fitchburg,MA.15.6.2023)Ánh Sáng Tự Tâm 1  (Chùa Huê Lâm Fitchburg,MA.15.6.2023)

Ánh Sáng Tự Tâm 2  (Chùa Huê Lâm Fitchburg,MA.16.6.2023)


Chánh Niệm Là Nguồn Hạnh Phúc  (Chùa Huê Lâm Fitchburd,MA.15.6.2023)Giác Ngộ Giải Thoát (Đạo Tràng Liên Hoa Woodbridge,Virginia.12.6.2023)Chiều Chồng (vấn đáp)  Tu viện Tây Thiên 8.4.2023  Nghiệp Lành - Nghiệp Dữ  (vấn đáp) Odessa, TX 27.3.2023      Mật Hạnh Đời Người (Tv. Chân Không, Honolulu 7.2.2023)   Giao Tiếp Trong Cuộc Sống (Chùa Lâm Tỳ Ni, Lawrence, Massachusetts , USA 19.6.2023)   Có Sai Mới Cần Tu  (Chùa Hồi Đức, South Portland, Maine, USA 18.6.2023)  Tu Ngay Nơi Khó Khổ  (Chùa Huê Lâm, Fitchburg, Massachusetts, USA 18.6.2023)  Đến Ta Bà Qua Mười Nguyện 1  (Chùa Huê Lâm, Fitchburg, Massachusetts, USA 17.6.2023) 

Đến Ta Bà Qua Mười Nguyện 2  (Chùa Huê Lâm, Fitchburg, Massachusetts, USA 17.6.2023)


Sự Tán Thán Cao Đẹp (Vấn Đáp)  Chùa Huê Lâm, Fitchburg, Massachusetts, USA 16.6.2023   Ánh Sáng Tự Tâm 1  (Chùa Huê Lâm, Fitchburg, Massachusetts, USA 15.6.2023)   


Ánh Sáng Tự Tâm 2  (Chùa Huê Lâm, Fitchburg, Massachusetts, USA 16.6.2023)  Làm Sao Độ Người (Vấn Đáp) Chùa Huê Lâm, Fitchburg, Massachusetts, USA 15.6.2023   Chánh Niệm là Nguồn Hạnh Phúc  (Chùa Huê Lâm, Fitchburg, Massachusetts, USA 15.6.2023)   Ba Cửa Đạo  (Birmingham, Alabama, USA 13.6.2023)   Giác Ngộ Giải Thoát  (Đạo Tràng Liên Hoa, Woodbridge, Virginia, USA 12.6.2023) Biết Mình Đi Đâu? (Tư gia PT. Từ Hải Xuân, Honolulu 8.2.2023)   Ba Năng Lực Cõi Người (Chùa Thanh Nguyên, Honolulu 8.2.2023)        Giữ Tâm Kim Cương (Tv. Tâm Kim Cương, Honolulu 7.2.2023)    Tưới Tẩm Hạt Giống Lành 1  (Chùa Hải Đức Regina 28.1.2023)   


Tưới Tẩm Hạt Giống Lành 2  (Chùa Hải Đúc Regina 29.1.2023)    Năm Mới Dưỡng Tâm Nhàn  (22.1.2023)       Ơn Người Giữ Lửa  (Giám Trai Sứ Giả) Tv. Trúc lâm 15.1.2023    Giữ Pháp Trung Đạo  (lễ Phật Thành Đạo) Tv. Trúc Lâm Lễ Thành Đạo 1.1.2023   

bottom of page