top of page

Bộ sưu tập video:

2021

Tứ Pháp Giới  (giới thiệu Kinh Hoa Nghiêm) Tv.Tây Thiên 31.12.2021    Tịnh Độ Di Đà    (Tv.Trúc Lâm, 19.12.2021) Vì Tôi Là Phật Tử  (Trường Yerba Beuma SJ 9.12.2021)  Phong Thái Tự Tại  (Tv.Trúc Lâm 4.12.2021)   Trước Khổ Sau Vui   (Rằm Tháng 10)  TV.Trúc Lâm, 21.11.2021   Cải Quá - Tự Tân (vấn đáp)  KT Mùa Thu Tv.Tây Thiên 11.10.2021    Ý Nghĩa Đại Giới Đàn   (Tv.Trúc Lâm,10.10.2021)      Năng Lực Tu Hành  (Khóa Tu Mùa Thu, Tv. Tây Thiên, 9.10.2021)   


 


Người Tài Xế Taxi   (Chùa Văn Thù Riverside, 4.10.2021)    Tùy Duyên Điều Phục Tâm  (Như Lai Thiền Tự, 29.9.2021) Quán Chiếu Trong Dịch Bệnh  (Tịnh Thất Hiền Như, El Monte CA, 28.9.2021)    10 Hạnh Bồ Tát  (Kinh Hoa Nghiêm phẩm Ly Thế Gian) Chùa Vạn Hạnh Victoria BC, 8.9.2021  Mây Bạc Vẫn Thong Dong  (Chùa Pháp Hoa BC, ngày 28.8.2021)Tang Chế với Người Xuất Gia  (Tv.Trúc Lâm 15.8.2021)    Thành Tựu Sự Tu Tập  (Kinh Tăng Chi Bộ) Tv.Tây Thiên, 5.8.2021   Thuận Nghịch Đều Duyên  (Tv.Tây Thiên, 3.8.2021)   Sân Hận Sanh Chướng Ngại 1  (Kinh Hoa Nghiêm) KT Xuân - Tv.Tây Thiên, 2.4.2021

Sân Hận Sanh Chướng Ngại 2  (Kinh Hoa Nghiêm) KT Xuân - Tv.Tây Thiên, 3.4.2021


Ăn Ngon Ngủ Yên (Tv.Trúc Lâm 3.1.2021)    

bottom of page