top of page

Bộ sưu tập video:

2016 (2)


Tịnh Tâm Nghe Pháp (vấn đáp)Tv.Trúc Lâm, Dec.25, 2016)        Tuệ Giác Qua Bờ 1(Tv.Trc Lâm, Dec 24, 2016)   


Tuệ Giác Qua Bờ 2 (Tv.Trc Lâm, Jan.7, 2017) Quán Chiếu Để Chuyển Hóa(Tv.Trúc Lâm, Dec.18, 2016)   


                      


Các 'Pháp' Chỉ là Giả (Tv.Trúc Lâm, Dec.11, 2016)               


          


Đời Là Một Chuyến Hành Hương (Tv.Trúc Lâm, Dec.4, 2016)                 Chất 'Dược' Trong Ta(Tv.Trúc Lâm, Oct.30, 2016)         


                 


Đền Ơn Hay Làm Ơn (Tv.TrúcLâm, Oct.9, 2016)        Ngộ Thì Không Ngại(vấn đáp) chùa Quang Minh, Chicago, IL 2.10.2016Quyến Thuộc Nhiệm Mầu (chùa Quang Minh, Oct.2, 2016)       Ganh Tị và Tùy H(chùa Quang Minh, Chicago, IL 1.10.2016)Sám Hối Nghiệp Chướng (chùa Phổ Hiền, Oct.1, 2016 )                  Trân Quý Thời gian (Chùa Liên Hoa, Chicago, IL 30.9.2016)             Cần Quên - Nên Nhớ (Tv.Trúc Lâm, Sept.25. 2016)         Phật tử và Tang Chế(vấn đáp)chùa Chánh Tâm, Saskatoon, 18.9.2016)Hộ Pháp - Tiêu Diện(chùa Chánh Tâm, Saskatoon, Canada 18.9.2016)   Người Đáng Kính(chùa Chánh Tâm, Sept.17, 2016) Hữu Tình - Vô Tình(vấn đáp) tv. Hương Vân,Sept. 4, 2016)     


   


Cửu Phẩm Liên Hoa (Tv.Hương Vân, Sept 4, 2016 )         


         


Xuất Gia - Thọ Giới(Tv.Hương Vân, Sept.3, 2016)  Tình Cây Táo(chùa Hải Đức, Aug.28, 2016)  Đôi Vai Cảm Thông (chùa Giác Lâm, Aug.27, 2016)  Chánh Hạnh Vãng Sanh 1 (chùa Niệm Phật, St.Paul, Minsotta 26.8.2016)       


 Chánh Hạnh Vãng Sanh 2( Vấn Đáp ) Đất - Nước Nhiệm Mầu (chùa Viên Quang, Aug.25, 2016)  


     


Mục Liên Cứu Mẹ(Tv. Từ Vân, Aug.21, 2016)    


 


Cúng Dường Bình Đẳng (Tv.Từ Vân, Aug.20,2016)


            


Năm Căn Rong Ruổi(vấn đáp) Tv.Từ Vân, Aug.20, 2016                 Không Phải Cầu Mà Được(Tv.Từ Vân, Aug.19, 2016)  


    


Chư Hạnh Pháp Môn 2(chùa Từ Vân, Aug.19, 2016)


Chư Hạnh Pháp Môn 1(chùa Từ Vân, Aug.18, 2016)  


             


Tâm Niệm Của Người Xuất Gia(KTXGGD 2016) (Aug.3, 2016)  


        


Xuất Gia - Gieo Duyên - Tu Học  (KTXGGD 2016) (Aug.2, 2016)         Dụng Thân Lúc Khỏe(Tv.Trúc Lâm, July 17, 2016)  


         


Phòng Hộ và Chuyển Hóa 2(Tv.Trúc Lâm, July 10, 2016)        


Phòng Hộ và Chuyển Hóa 1(Tv.Trúc Lâm, July 3, 2016)         


bottom of page