top of page

Bộ sưu tập video:

2016 (1)

Bồ Tát Tại Gia (Kinh Ưu Bà Tắc Giới)         Pháp Giới Dung Thông  (Tv.Trúc Lâm, June 26, 2016)      


       


Chăm Sóc Người Bệnh  (chùa Phật Giáo Đại Chúng Boston, June 14, 2016)  Diệu Ý Liên Hoa  (chùa Liên Hoa, Charlotte NC, June 5, 2016)  Lợi Ích Đi Chùa  (vấn đáp)  chùa Phước Hải, June 5, 2016  Động Thổ Khai Hoang  (chùa Phước Hải, June 5, 2016)  Bốn Điều Thuận Lợi (chùa Phước Hải, June 4, 2016)   Khai-Thị-Ngộ-Nhập  (chùa Phổ Minh, Windsor, ON 29.5.2016)       Tu Trong Bổn Phận  (vấn đáp) tư gia Nguyên Thịnh, Hamilton, May 23, 2016Thống Lý Đại Chúng (vấn đáp)  May 23, 2016    Hạnh Con Voi  (tư gia Nguyên Thịnh, Hamilton, ON 23.5.2016)          Bảy Yếu Tố Giác Ngộ (chùa Hải Đức, May 15, 2016)    Bốn Điều Cần Có  (chùa Hải Đức, May 15, 2016)   


  


Chấp Là Gốc Khổ  (tịnh thất Hiền Như, May 14, 2016)       Giác : Phật - Mê : Ma  (Như Lai thiền tự, May 13, 2016)    Cư Sĩ Trong Phật Giáo  (chùa Huệ Quang, May 12, 2016)  Tăng Ích - Tổn Giảm (Như Lai thiền tự, May 13, 2016)


     


Tôi Bằng Tuổi Phật  (vấn đáp) chùa Văn Thù, May 11, 2016              Đại Nguyện Văn Thù (chùa Văn Thù, May 11, 2016)    


 


Lấy Lành Thắng Dữ (tư gia Phật tử Nhật Y, CA, May 10, 2016)    Trong Bùn Có Sen  (chùa Hoa Sen Augusta, May 9, 2016)  Tự Chiến Thắng Mình  (chùa Quán Âm, May 8, 2016)            


  


Tìm Lại Chính Mình  (chùa Quán Âm Atlanta, May 8, 2016)        Diệu Dụng Của Thiền  (Tv.Trúc Lâm, May 1, 2016)    


  


Tâm Chuyển Cảnh Sẽ Chuyển (vấn đáp) Tv. Huyền Quang, Apr.24, 2016 Pháp Quang  (chùa Pháp Quang, Grand Prarie, TX 23.4.2016)    


                 


Tâm Thành Nghiệp Chuyển  (vấn đáp) Tv. Huyền Quang, Apr.23, 2016    


 


Vượt Bộc Lưu 1 (TV. Huyền Quang, Apr.22, 2016)          


Vượt Bộc Lưu 2 (TV. Huyền Quang, Apr.22, 2016)  


Vượt Tứ Tướng 1  (TV. Huyền Quang, Apr.21, 2016)           


Vượt Tứ Tướng 2  (TV. Huyền Quang, Apr.21, 2016)     


Vượt Tứ Tướng 3  (TV. Huyền Quang, Apr.22, 2016) Chiếc Thuyền Lướt Sóng  (chùa Pháp luân, Yongin HQ, Apr.10, 2016)           Tu Là Sửa  (vấn đáp) Chùa Pháp Luân, Yongin, Hàn Quốc, Apr.10, 2016          Biểu Tướng 'Râu' Bát Tự trên tượng Phật (chùa Pháp Luân, Yongin, HQ, Apr.10, 2016) 'HIỂU' để giúp người thương (vấn đáp) Chùa Phật Quang, Daegu, HQ, Apr. 6, 2016  Hạnh Con Khỉ (Busan Hàn Quốc, Apr.3, 2016)                    Quán Tự Tại  (Tv.Trúc Lâm, Mar.27, 2016)          Thiền Tịnh Là Một (vấn đáp) Toulouse, Pháp, Mar.20, 2016      Chánh Pháp Tại Nơi Mình (Toulouse, Pháp, Mar.20, 2016)  Hạnh Đức Người Cư Sĩ (chùa Thiện Hòa, Monchengladbach, Germany, Mar.18, 2016)  Gần Đèn Thì Sáng (Burgsteinfurt, Germany, Mar.16, 2016)                  Vô Chiêu Thắng Hữu Chiêu (vấn đáp) Rheine, Mar.15, 2016   


             


Được và Mất (Rheine, Germany, Mar.15, 2016)    


 


Ngày Nào Là Ngày Tốt (Tv.Trúc Lâm, Mar.13, 2016)      Kiên Nhẫn (chùa Tâm Quang Wayland, Mar.6, 2016)Tâm Không Dính Mắc 1 (vấn đáp) chùa Tâm Quang, 5.3.2016   


Tâm Không Dính Mắc 2 (vấn đáp) chùa Tâm Quang, 5.3.2016        Được Người Thương Mến (chùa Tâm Quang, Mar.5, 2016)   Con Khỉ Trong Phật Giáo (chùa Hải Đức, Feb.14, 2016)   


         


Nhị Tổ Trúc Lâm 1 (chùa Hải Đức, Feb.13, 2016)          


Nhị Tổ Trúc Lâm 2 (chùa Hải Đức, Feb.14, 2016)                   Năm Mới Với Hạnh Bao Dung (Trúc Lâm, Jan.31, 2016)  


          


Giải Thoát (Trúc Lâm, Jan.24, 2016)    


        


Ai Cũng Có Đạo Để Thành (chùa Thanh Đức, Jan.17, 2016)   Khổ Là Đối Tượng Để Tu (chùa Thanh Đức,Taylor, Jan.17, 2016)            Tâm Giải Thoát Thuần Thục 1 (chùa Phổ Minh, Windsor, ON, Jan.16, 2016)       


Tâm Giải Thoát Thuần Thục 2   Thấy Mà Không Thấy (vấn đáp) (chùa Viên Giác, OKC, Jan.10, 2016)  


             


Với Người Ghét Mình (chùa Viên Giác, OKC, Jan.10, 2016)                Nhiếp Thọ Trong Chánh Pháp 1 (chùa Viên Giác, OKC, Jan.9, 2016)


 Nhiếp Thọ Trong Chánh Pháp 2            Tiêu Chí Đầu Năm (Tv.TrúcLâm, Jan.3, 2016)  Nghiệp Cũ - Nghiệp Mới (Tv.Trúc Lâm, Jan.2, 2016)      

bottom of page