top of page

Bộ sưu tập video:

2014

Một Ngày Hai Việc Thiện (tv.Trúc Lâm 28.12.2014) 

 Giới thiệu kinh Lăng Nghiêm (Trúc Lâm 27.12.2014)  

Chướng Ngại của Người Tu  (Chùa Hương Lâm 14.12.2014)  

Phương Tiện Khéo (Viên Thông Tự, Houston 14.12.2014)   

Chùa Đất Phật Vàng (tv.Phước Đức, Houston 14.12.2014)  

Tràng Hoa Đại Nguyện 1 (kinh Thắng Man) Trúc Lâm 8.11.2014  

Tràng Hoa Đại Nguyện 2 (kinh Thắng Man) trúc lâm 8.11.2014  

Tràng Hoa Đại Nguyện 3 (kinh Thắng Man) trúc lâm 8.11.2014  

Tràng Hoa Đại Nguyện 4 (kinh Thắng Man) trúc lâm 8.11.2014  

Tràng Hoa Đại Nguyện 5 (kinh Thắng Man) trúc lâm 8.11.2014  

Pháp Lành Nuôi Dưỡng Thân Tâm  (Trúc Lâm 30.11.2014)    

Bàn Tay Mầu Nhiệm  (Trúc Lâm 2,11.2014) 

Nhìn Đời Qua 'Thập Như Thị'  (Trúc Lâm 1.11.2014)  

Tùy Cơ Ứng Vật 1 (Lương Hoàng Sám Khoa Nghi) Trúc Lâm 25.10.2014

Tùy Cơ Ứng Vật 2  (Lương Hoàng Sám Khoa Nghi) Trúc Lâm 25.10.2014

Diệu Nghĩa Bồ Đề  (chùa Bồ Đề New Orleans 15.10.2014)  

Chân Nguyên  (chùa Chân Nguyên New Orleans 15.10.2014)   

Điều Ai Cũng Muốn (chùa Bồ Đề New Orleans, 14.10.2014)    

Cách Báo Ân  (Trúc Lâm 12.10.2014)   

Khổ Hạnh Ni (Trúc Lâm 11.10.2014)   

Bửa Ăn và Cuộc Sống  (chùa Linh Sơn Austin, TX 6.10.2014)   

Uyển Chuyển Để Tiến Tu  (vấn đáp) Huyền Quang 5.10.2014   

Pháp Hạnh Người Niệm Phật 2  (Huyền Quang 4.10.2014)

Pháp Hạnh Người Niệm Phật 1  (Huyền Quang 4.10.2014)  Mộng  (Houston 2.10.2014)   

Thánh Ni Liên Hoa Sắc  (Trúc Lâm 27.9.2014)   

Lời Cảnh Tỉnh (Trúc Lâm 27.9.2014)   

Ăn Chay và Niệm Phật (vấn đáp) Trúc Lâm, 21.9.2014   

Thánh Ni Khema (Trúc Lâm 20.9.2014)  

Tổ Sư Khương Tăng Hội (Trúc Lâm 14.9.2014)   

Ni Trưởng Đầu Tiên Trong Phật Giáo  (13.9.2014)   

Bảy điều Không Thể Tránh  (7.9.2014)   

Đi Như Một Dòng Sông (vấn đáp) Tv.Trúc Lâm 1.9.2014   

Vô Thường và Sự Tu (Tv.Trúc Lâm, 31.8.2014)  

Tịnh Hóa Sáu Cõi  (Lục Địa Tạng) Tv.Trúc Lâm 24.8.2014   

Lễ Phẩm Vu Lan (chùa Giác Lâm St.Clouds 23.8.2014)   

Minh Châu Tích Trượng (Hải Đức 17.8.2014)  

Tứ Đại Thiên Vương 1 (tv.Tây Thiên 2.8.2014)  

Tứ Đại Thiên Vương 2 (tv.Tây Thiên 2.8.2014)  

Tứ Đại Thiên Vương 3 (tv.Tây Thiên 6.8.2014)  

Tứ Đại Thiên Vương 4 (tv.Tây Thiên 6.8.2014)  

Tâm An Vạn Sự An (chùa Địa Tạng 13.7.2014)  

Duyên Lành Phát Tâm (NPĐViên Thông 11.7.2014)  

Ba Pháp Hành (vấn đáp) chùa LâmTyNi 5.7.2014  

Xuất Gia -Tại Gia (chùa LâmTỳni 4.7.2014)  

Hên Xui  (TV. Chánh Pháp 29.6.2014)   

Tùng Lâm Trọng Yếu 1  (TV. Chánh Pháp Oklahoma 27/6/2014)

Tùng Lâm Trọng Yếu 2  (TV. Chánh Pháp Oklahoma 28/6/2014)   

Chân Không Diệu Hữu (tư gia DH.Thanh Nhiên  10.6.2014)   

Chuyên Cần Tu Tập (vấn đáp) TD Mây Từ 9.6.2014  

Triết Lý Đập Muỗi (tư gia ĐH. Tâm Chánh California 8.6.2014) 

Giữ Tâm Thiền (vấn đáp) Mắt Thương Nhìn Đời 7.6.2014  

Xây Dựng Đạo Tràng (Mắt Thương Nhìn Đời 7.6.2014)   

Bệnh và Cách Chữa  (June 6, 2014)  

Chuyển Tam Nhiễm thành Tam Đức (chùa Ưu Đàm Las Vegas 5.6.2014)  

Tiểu Thừa Đại Thừa 1 (Vấn Đáp) Hiền Như 4.6.2014)  

Tiểu Thừa Đại Thừa 2 (Vấn Đáp)  Hiền Như 4.6.2014)  

Đức tướng Như Lai (Hiền Như Tịnh Thất, 4.6.2014)   

Kinh Hết Phiền Não (Vấn Đáp) Hiền Như 3.6.2014

Hạnh Nguyện Người Tại Gia (Hiền Như Tịnh Thất California 3.6.2014)

Điều Khó Được  (Hiền Như Tịnh Thất California, 3.6.2014)  

Quy Y Vô Thượng 1 (tv.Từ Vân 28.5.2014)  

Quy Y Vô Thượng 2 (tv.Từ Vân 29.5.2014)  

Quy Y Vô Thượng 3 (tv.Từ Vân 30.5.2014)   

Biết Dụng Phước (chùa Phổ Minh Windsor, 25.5.2014)   

Bảy Đóa Sen Siêu Việt (chùa Phổ Minh Windsor, 23.5.2014)   

Ẩn Đây - Hiện Kia (chùa Hải Đức 18.5.2014)  

Cảm Ứng Đạo Giao (chùa Hải Đức, 17.5.2014)  

Bảy Bước Tiến Tu  (thất giác chi) chùa Giác Lam MN, 3.5.2014  

Vô Sự  (vấn đáp)  Vero Beach, FL 28.4.2014  

Niềm Vui Phụng Sự  (Vero Beach, FL 28.4.2014)  

Tịnh Độ-Niết Bàn  (vấn đáp) Atlanta Hall, Atlanta GA, 27.4.2014)  

Bản Giác Nơi Mình  (vấn đáp) chùa Minh Đạo GA, 26.4.2014  

Diệu Dụng Thân Tâm (chùa Minh Đạo GA 26.4.2014)    

Bồ Tát Bất Thối 1  (Tv.Huyền Quang, 2.4.2014)      

Bồ Tát Bất Thối 2  (Tv.Huyền Quang, 4.4.2014)         

Bồ Tát Bất Thối 3  (Tv.Huyền Quang, 5.4.2014)   

Chánh Kiến Học Phật (trúc lâm 23.3.2014)  

Đức Phật và Cách Giáo Dục (trúc lâm 22.3.2014)  

Pháp Vị Niết Bàn  (tv.Trúc Lâm 16.3.2014)  

Tam Quy Ngũ Giới  (Tv.Trúc Lâm, 15.3.2014)  

Tìm Thầy Học Đạo  (vấn đáp) (NJ, 12.3.2014)  

Hạnh Đức Căn Bản 1 (New Jersey, 11.3.2014)  

Hạnh Đức Căn Bản 2  (New Jersey, 11.3.2014) 

Khái Niệm Xuất Gia Gieo Duyên (chùa Lâm Tỳ Ni, MA, 2.3.2014)  

Người Phụ Nữ Thành Công  (chùa Phổ Hiền Worcester, MA, 2.3.2014) 

Rèn Luyện 1  (chùa Phổ Hiền, Worcester, MA,1.3.2014) 

Rèn Luyện 2  (chùa Phổ Hiền, Worcester, MA,1.3.2014) 

Thánh Gióng  (Trúc Lâm, 16.2.2014)  

Tuấn Mã Thẳng Tiến (9.2.2014)   

Con Ngựa Trong Thiền Tông (8.2.2014)  

Năm Mới Ta Cũng Mới (Trúc Lâm, 2.2.2014)   

Tu Tâm Dưỡng Tánh (Tv.Trúc lâm 19.1.2014) 

Nữ Cư Sĩ Trong Giáo Pháp (kinh ưu bà di tịnh hạnh TL 11.1.2014)  

Xưng Tán Đức Thế Tôn  (Hải Đức, 5.1.2014)   

Bài Pháp Đầu Tiên 1   (4.1.2014)  

Bài Pháp Đầu Tiên 2   


bottom of page