top of page

Bộ sưu tập video:

2009, 2010


Vì Đời Vô Thường  (chùa Huệ Quang, 27.11.2010)    Tùy Duyên Bất Biến(chùa Nhứt Đồng, 21.11.2010)    Tự Do Tư Tại  (14.11.2010)   Phán Đoán Sai Lầm (7.11.2010)   Bốn Pháp Sanh Phước  (17.10.2010)     Thuyền Tuệ Sang Sông 6  (Bát Nhã Tâm Kinh) 11.12.2010  


Thuyền Tuệ Sang Sông 5  (Bát Nhã Tâm Kinh) 4.12.2010   


Thuyền Tuệ Sang Sông 4  (Bát Nhã Tâm Kinh) 20.11.2010  


Thuyền Tuệ Sang Sông 3  (Bát Nhã Tâm Kinh) 6.11.2010   


Thuyền Tuệ Sang Sông 2  (Bát Nhã Tâm Kinh) 23.10.2010   


Thuyền Tuệ Sang Sông 1(Bát Nhã Tâm Kinh) 9.10.2010       Hạnh Phúc Ở Đâu  (chùa An Lạc, 6.10.2010)          Nhân và Trí (tịnh xá Quan Âm, 5.10.2010)   


     


Cách Lìa Đường Ma (tư gia An Nguyệt, 5.10.2010)     Giữ Vững Tâm Ban Đầu (chùa Xá Lợi, 11.9.2010)    Đỗ Nghiệp hay Hết Nghiệp? (11.9.2010)     Tư Lương của Mình và Vấn Đáp  (chùa Quan Âm Phổ Chiếu, 10.9.2010)   


  


Công Đức Chân Thật (tịnh thất Lâm Viên, 30.8.2010)     


  


Soi Sáng 1 (29.8.2010)        


Soi Sáng 2            Vui Với Những Gì Mình Có (chùa Linh Sơn, 1.6.2010) Tâm Người Như Vết Thương  (1.6.2010)  Hải Đảo Tự Thân  (chua Hai Duc, 22.5.2010)Bảy Pháp Bất Thối (Tv.Truc Lam, 8.5.1010)    Cành Hoa Trong Nước (4.4.2010)    Hội Chúng Cao Thượng  (chùa Nhứt Đồng, 21.3.2010)  


 


 Pháp Khí Thiền Môn  (21.3.2010) 


  


Năm Cách Làm Giàu (28.2.2010)       Bài Học Từ Con Cọp  (21.2.2010)      Phát Tâm Vô Thượng(20.2.2010)      Thành Tựu Đạo Nghiệp (23.1.2010)  


         


Sống An Vui  (23.1.2010) 


         


Công Đức Hộ Niệm  (23.1.2010)        Hạnh Thương Yêu  (16.1.2010)     Dưỡng Tâm và Phát Nguyện (Tv.Trúc Lâm, 26.12.2009) 


       


Một Nén Tâm Hương  (22.11.2009)      Căn Bản Tụng Niệm  (22.10.2009)     Chánh Pháp và Mạt Pháp (11.10.2009)    


        


Trân Quý Các Duyên (9.10.2009)   Vô Minh (13.9.2009)     Đừng Để Mất Người Thương, Quán Chiếu Để Tiến Tu, Thờ Phật Tại Nhà  (6.9.2009)   Quán Chiếu Để Tiến Tu  (5.9.2009)       Hạnh Lành Người Phật Tử (Tv.Trúc Lâm, 4.8.2009)   


       


Khuyến Tu  và  Sách Tấn  (Tv.Trúc Lâm, 2.8.2009)   Thế Gian Tam Phước  (21.6.2009)      Ba Hạng Người Làm Phật Sự 1 (20.6.2009)  


Ba Hạng Người Làm Phật Sự 2   Tài Sản Chân Thật (chùa Chánh Tâm, 31.5.2009)  


   


Tâm Hạnh Người Tu 1  (chùa Phổ Minh, 19.5.2009)        


Tâm Hạnh Người Tu 2  (chùa Phổ Minh, 20.5.2009)         


Tâm Hạnh Người Tu 3  (chùa Phổ Minh, 21.5.2009)    


     


Phật Dạy Chăn Trâu (31.1.2009)    Bốn Pháp Cảm Hóa Người (chùa Nhứt Đồng, 17.1.2009 )   Ngũ Phúc Lâm Môn, Phật Dạy Chăn Trâu  (1.2.2009)  Đức Phật và Năm Biểu Tượng, Hạnh Nguyện Dược Sư (4.1.2009)Mười Pháp Tự Lợi  (3.1.009)  

bottom of page