top of page

Bộ sưu tập video:

2002, 2003, 2004, 2005


Kinh Mật Hoàn   (2005)  Ý Nghĩa Cuộc Đời  (2005)  Ý Thức Về Cuộc Sống   (2005)   Nghệ Thuật Chăn Trâu  (2005)     Kinh Hiền Nhân 1   ,   2   Nhìn Sâu Để Chuyển Hóa  (4.12.2005)    Cô Độc Mà Không Cô Đơn, Gạn Đục Khơi Trong  (22.11.2005)   Học Hạnh Bồ Tát 1  (18.9.2005) 


Học Hạnh Bồ Tát 2(27.11.2005)  Mười Nghiệp Lành 1   (3.9.2005)    


Mười Nghiệp Lành 2   (29.10.2005)   


Mười Nghiệp Lành 3   (5.11.2005)    


Mười Nghiệp Lành 4   (5.11.2005)  


Mười Nghiệp Lành 5  (3.12.2005)   


Mười Nghiệp Lành 6  (3.12.2005)  


Mười Nghiệp Lành 7  (7.1.2006) 


Mười Nghiệp Lành 8  (4.2.2006)    


Mười Nghiệp Lành 9  (4.2.2006)   


Mười Nghiệp Lành 10  (4.3.2006)  (hết)    Tràng Chuỗi Niệm Phật  (14.8.2005)    Người Bạn Trong Đời 1  (3.7.2005)     


Người Bạn Trong Đời 2   (10.7.2005)     Chướng Ngại và Chướng Nạn  (1.7.2005)   Nhân Quả Nghiệp  (26.6.2005)     Thiền Lâm Bảo Huấn 5  (17.9.2005)   


Thiền Lâm Bảo Huấn 4  (10.9.2005)      


Thiền Lâm Bảo Huấn 3  (2.7.2005)    


Thiền Lâm Bảo Huấn 2  (25.6.2005)   


Thiền Lâm Bảo Huấn 1  (11.6.2005)   Phật Sự và Ma Sự   (5.6.2005)   Những Chuyện Hay Cho Cuộc Sống 4(4.2.2007)   


Những Chuyện Hay Cho Cuộc Sống 3  (31.12.2006)    


Những Chuyện Hay Cho Cuộc Sống 2  (8.5.2005)    


Những Chuyện Hay Cho Cuộc Sống 1  (1.5.2005)  Bốn Pháp Đưa Đến Hạnh Phúc  (3.4.2005)      Chư Phật và Tám Tướng Xuất Thế 1  (26.3.2005)   


Chư Phật và Tám Tướng Xuất Thế 2  (23.4.2005)  Tự Độ và Độ Tha (6.3.2005)   Bốn Pháp Quán và Tứ Niệm Xứ  (2005)   Tu Là Cội Phúc  (2005)   Kệ Thỉnh Chuông  Bảy Bước Hoa Sen  (29.1.2005)   Tâm Bình Thường Là Đạo  (23.1.2005)    Thiện và Ác  (22.1.2005)  Bốn Loại Thức Ăn  (9.1.2005)  Phòng Hộ Sáu Căn   (8.1.2005)   Kinh Địa Tạng (phẩm 8)2005    Ta Bà Ngũ Trược 1  (11.12.2004)   


Ta Bà Ngũ Trược 2  (12.12.2004)   Hạnh Phúc Chân Thật  (Kinh Phước Đức)  5.12.2004   Bốn Biện Tài (13.11.2004)     Ba Câu Hỏi Cho Cuộc Sống  (7.11.2004)   Các Pháp Lành (6.11.2004)  Kinh Pháp Cú (phẩm không buông lung)  2004 Luận Đại Trượng Phu 1   (2004)    


Luận Đại Trượng Phu 2   


Luận Đại Trượng Phu 3       


Luận Đại Trượng Phu 4    


Luận Đại Trượng Phu 5 (hết)       Ý Nghĩa Ba Ngày Vía Quán Âm  (31.10.2004)  Không Nên Hí Luận  (30.10.2004)   Chuyển Hóa Ba Chướng Ngại  (16.10.2004)   Những Ẩn Dụ Trong Kinh 1  (2.10.2004)   


Những Ẩn Dụ Trong Kinh 2  (9.10.2004)   


Những Ẩn Dụ Trong Kinh 3  (23.10.2004)   Kinh Địa Tạng (phẩm 5)  4.9.2004    Bảy Loại Vợ 2  (9.10.2004)   


Bảy Loại Vợ 1   (3.10.2004)  Hạnh Con Rùa  (22.8.2004) Một Bát Cơm Ngàn Nhà  (21.8.2004)  Ý Nghĩa Thờ Phật (vấn đáp)  6.6.2004    Chăm Sóc Ba Con Khỉ (23.5.2004)    Biết Mình Để Chuyển Hóa  (2004)     Tìm Cái Nghe Chân Thật  (16.5.2004)  18 Vị A La Hán  (10.4.2004)   Biết Sống Để Tâm Nhàn  (14.3.2004)  Kinh Bách Dụ  Lời Khấn Nguyện  (30.11.2003)    Hãy Thương Chính Mình  (2003)  Kinh Xóm Ngựa  (2003)Kinh Thừa Tự  (2003)   Tam Tạng Kinh  (2003)   Kinh Đoạn Giảm  (2003)   Mười Pháp Qua Bờ   (15.11.2003) Hướng Về Kính Lạy    Kinh Ngưu Giác Lâm  Kinh Ví Dụ Tấm Vải Kinh Lục Hòa  (1.11.2003)  Tam Phẩm Đệ Tử    12 Hạnh Nguyện Quan Âm (18.10.2003)  20 Điều Khó Làm 1  (31.8.2003)   


20 Điều Khó Làm 2    

20 Điều Khó Làm 3  (19.10.2003) Khéo Xài Một Đồng Mỗi Ngày  (24.8.2003)   Nét Đẹp của Người Phật Tử 1  (2.8.2003)  


Nét Đẹp của Người Phật Tử 2  (2.8.2003)    


Nét Đẹp của Người Phật Tử 3 (hết)  (4.8.2003)   


Kinh Chánh Tri Kiến  (12.7.2003)  Mười Điều Tâm Niệm 1  (2003)  


Mười Điều Tâm Niệm 2  (2003)  Cách Hóa Giải Chướng Duyên 1  (6.7.2003)   


Cách hóa Giải Chướng Duyên 2 (13.7.2003)Ý Nghĩa Mùa An Cư  (29.6.2003)Những Bước Thăng Trầm  (15.6.2003) Phật Pháp Vấn Đáp  (ph46) 6.6.2003  Kinh Tâm Hoang Vu  (24.5.2003)   Cuộc Đời Mâu Thuẫn  Kinh Ví Dụ Cái Cưa  (2003)   Năm Ý Nghĩa của Kinh  (4.5.2003) Kinh Ví Dụ Lõi Cây   (3.5.2003)   Kinh An Trú Tầm  (2003)               


   


Phật Pháp Vấn Đáp (Tổ Bồ Đề Đạt Ma - PH044)  9.3.2003        Phật Pháp Vấn Đáp  (ph043)  5.1.2003        


 


Bảy Phương Pháp Chuyển Hóa (Nhứt Thiết Lậu Hoặc) (2003)              70 Năm Cuộc Đời  (2003)      Tứ Hoằng Thệ Nguyện  (2003)    Thất Thánh Tài   (15.12.2002)   Kinh Song Tầm   (3.8.2002)         Kinh Gò Mối  (2002)    Âm Thanh Phát Ngộ  (June 1, 2002)  (Thầy kể chuyện tuổi thơ và lúc đi xuất gia)    Kinh Pháp Cú (phẩm tâm)        Tam Ngươn   Kinh Sư Tử Hống     


                


Hồi Đầu Thị Ngạn                             


                    

bottom of page