top of page

Video Collection: 

Mười Phương Sen Nở (chú giải Kinh A Di Đà)

Mười Phương Sen Nở 19  (hết) (chú giải Kinh A Di Đà)  21.7.2012 

Mười Phương Sen Nở 18  (chú giải Kinh A Di Đà)  7.7.2012 

Mười Phương Sen Nở 17  (chú giải Kinh A Di Đà)  7.7.2012  

Mười Phương Sen Nở 16  (chú giải Kinh A Di Đà)  9.6.2012 

Mười Phương Sen Nở 15  (chú giải Kinh A Di Đà)  2.6.2012 

Mười Phương Sen Nở 14  (chú giải Kinh A Di Đà)  2.6.2012  

Mười Phương Sen Nở 13  (chú giải Kinh A Di Đà)  12.5.2012  

Mười Phương Sen Nở 12  (chú giải Kinh A Di Đà)  5.5.2012  

Mười Phương Sen Nở 11  (chú giải Kinh A Di Đà)  14.4.2012  

Mười Phương Sen Nở 10  (chú giải Kinh A Di Đà)  7.4.2012  

Mười Phương Sen Nở 9  (chú giải Kinh A Di Đà)  7.4.2012 

Mười Phương Sen Nở 8  (chú giải Kinh A Di Đà)  7.4.2012

Mười Phương Sen Nở 7  (chú giải Kinh A Di Đà)  6.4.2012  

Mười Phương Sen Nở 6  (chú giải Kinh A Di Đà)  24.3.2012  

Mười Phương Sen Nở 5  (chú giải Kinh A Di Đà)  10.3.2012 

Mười Phương Sen Nở  4  (chú giải Kinh A Di Đà)  3.3.2012  

Mười Phương Sen Nở 3  (chú giải Kinh A Di Đà)  18.2.2012 

Mười Phương Sen Nở 2  (chú giải Kinh A Di Đà)  4.2.2012 

Mười Phương Sen Nở 1  (chú giải Kinh A Di Đà)  14.1.2012 


bottom of page