top of page

Video Collection: 

2019 (1)Hai Lực Dung Thông(vấn đáp)chùa Từ Ân Ottawa, On 30. 6. 2019   Không Phải Nhịn Ăn Là Tu(vấn đáp)chùa Từ Ân Ottawa, On 29. 6. 2019          Pháp Tăng Trưởng , Thành Tựu 1(chùa Từ Ân, Ottawa, ON 29-6-2019)  


Pháp Tăng Trưởng , Thành Tựu 2(chùa Từ Ân, Ottawa, ON 29-6-2019)  Sám Hối Chân Chân(vấn đáp) Chùa Từ Ân, Ottawa, ON 29-06-2019    Điều Chỉnh Cuộc Sống (Tv. TRúc Lâm 23-6-2019)    Sự Hành Trì Hằng Ngày (chùa Lâm Tỳ Ni, Lawrence, MA 20-6-2019)    Niềm Vui Nhỏ Mỗi Ngày  (TX Ngọc Phước, Oregon 14-6-2019)  Tu Dưỡng (Hội Trường Cotton Ballroom, Hillsboro, Oregon 13-6-2019)     Viên Âm (TV Viên Âm, Montgomery AL, 10.6.2019)  Lợi Ích Thuyết Pháp Giảng Kinh(Birmingham, AL 9-6-2019)  Biết Khổ Thì Giảm Khổ(vấn đáp)  Tv. Liên Trì Mount Vermont, AL 9-6-2019Trí Biết Thế Gian 1  (TV. Liên Trì, Mount Vernont, AL 8-6-2019)      


Trí Biết Thế Gian 2  (TV. Liên Trì, Mount Vernont, AL 8-6-2019)    


 


Nhị Đế Dung Thông (Chùa Diệu Đế Pensacola FL Ngày 7.6.2019)       Duy Ngã Độc Tôn  (Tv.Từ Vân,  2. 6. 2019)    Tám Đường Chứng Đạo (Kinh Bát Niệm) 1 (Tv. Từ Vân, Morrison CO, 31.5. 2019)   


Tám Đường Chứng Đạo (Kinh Bát Niệm)  2 (Tv. Từ Vân, Morrison CO, 31.5. 2019)    


Tám Đường Chứng Đạo (Kinh Bát Niệm) 3 (Tv. Từ Vân, Morrison CO, 1.6. 2019)  


Tám Đường Chứng Đạo (Kinh Bát Niệm) 4 (Tv. Từ Vân, Morrison CO, 1.6. 2019)   Niệm Niệm Tương Tục (Chùa Tây Trúc Kelowna, BC. Ngày 26.5.2019)    Thân Tại Gia Tâm Xuất Gia  (Chùa Bát Nhã California, 23.5.2019)    Biến Dịch Vô Thường (Chùa Bảo Phước San Jose,20.5.2019)        Khó Thay Sống Đời Lành (Tv. Phổ Đức Calgary, AB 19-5-2019)   Tái Sinh (Chùa Hải Đức Regina, 12.5.2019)Chân Nhân 1 (Chùa Hải Đức Regina,11.5.2019)    


Chân Nhân 2  (Chùa Hải Đức Regina, 12.5.2019)      Sống Đời Tu Đạo(chùa Trúc Lâm, Hutto, TX 30-4-2019)   Người Toả Sáng (chùa Bảo Quang, San Antonio, TX 29-4-2019)    Sống Sâu Sắc-Thảnh Thơi (vấn đáp) Tv. Huyền Quang, Royse City, TX 28-4-2019    Như Lai Bát Tướng 1 (TV. Huyền Quang, Royse City, TX 26-4-2019)    


Như Lai Bát Tướng 2  (TV. Huyền Quang, Royse City, TX 26-4-2019) Bổn Nghiệp Sadi (Tv. Huyền Quang, Royse City, TX 26-4-2019)   Biết Lo (vấn đáp)  Tv.Tây Thiên khoá tu mùa xuân 20-4-2019  Năm Pháp Định Tâm (chùa Vạn Hạnh, Victoria, BC 7-4-2019)        Nhiếp Thọ(chùa Từ Tâm Tacoma, WA 1-4-2019)   Nếu Có Một Ngày Để Sống (tư gia PT. Tuệ An Thiện Renton, WA 1-4-2019)   Sinh Tử - Niết Bàn (vấn đáp) Chùa Cổ Lâm Seattle, WA 31-3-2019  Tự Quán Tâm(chùa Việt Nam Seattle, WA 30-3-2019)    Năng Lực Của KINH  (chùa Việt Nam Seattle, WA 30-3-2019)     Tịnh Lắng - Trong Sáng (Tv.Trúc Lâm, 24.3.2019)    Dụng Phước  (Tv. Trúc Lâm 10-3-2019)    Nhận Diện Phước (Tv. Trúc Lâm 3. 3. 2019)  Công Đức Chép Kinh(tv. Trúc Lâm 24-2-2019)   Trư Hòa Thượng (chùa Hải Đức 10-2-2019)   Ai Nhấc Được  Tảng Đá 1 (Chùa Hải Đức 9-10/2/2019)  


Ai Nhấc Được Tảng Đá 2  Suy Ngẫm Cuối Năm (Tv.Trúc Lâm 3. 2. 2019)    Năm Điều Tăng Trưởng  (Tv.Trúc Lâm, Jan 27, 2019)       Nổ Lực Từ Bỏ (Tv Trúc Lâm, Jan 20, 2019)  Chú Tâm Việc Của Mình- Tv. Trúc Lâm 19-1-2019  Tự Chiến Thắng Mình- Chùa An Lạc Indianapolis 6-1-2019  Người Bất Chánh 1 (chùa An Lạc Indianapolis 5-1-2019)  


Người Bất Chánh 2  


bottom of page