top of page

Video Collection: 

2018 (2)


Cực Lạc - Cực Khổ  (Chùa Phổ Đức, Calgary, 23-12-2018)   Ai Bị Nghiệp Chi Phối   (vấn đáp)  TV. Trúc Lâm 23-12-2018  Đạo Phật - Đạo Ông Bà (vấn đáp) TV Chánh Pháp, Oklahoma 16-12-2018  Từng Bước Tu Tập (chùa Viên Giác Oklahoma 16-12-2018  Phát Nguyện Hồi Hướng (vấn đáp)chùa Viên Giác Ok 15-12-2018   Bốn Điều Phước 1 (Chùa Viên Giác, Oklahoma 15-12-2018)      


Bốn Điều Phước 2    Tâm Thông - Thuyết Thông  (Tv.Trúc Lâm, 9.12.2018)   Đã Về Đã Tới (Ukarian Hall 18-11-2018)    Nói Dễ Làm Khó (chùa Linh Sơn, Queensland 16-11-2018)  Đức Hy Sinh (Thiền Đường Quán Âm Queensland, 15-11-2018)    Quy Y Gieo Duyên (vấn đáp)  Modenonia Community Perth 14-11-2018 Hộ Trì Cho Nhau (chùa Phổ Quang Perth 13-11-2018)   Người Tốt (Morley Noranda Rec Center, Perth 12-11-2018)     Đền Ơn Giáo Dưỡng (vấn đáp)Chùa Minh Giác Sydney 11-11-2018    Tu Nhờ Tam Độc (vấn đáp)  Chùa Phước Huệ Sydney 11-11-2018   Tinh Tấn Đường Tu(vấn đáp)Chùa Phổ Minh, Sydney 11-11-2018  Thế Nào Là Tu Đúng (vấn đáp) TV. Minh Quang Sydney 10-11-2018Núi Sông là Núi Sông(vấn đáp)Cecil Hills High School Sydney 10-11-2018 Bốn Loại Cây (Cecil Hills High School, Sydney 10-11-2018)   Học Pháp Để Tu  (Chùa Phước Huệ Sydney 9-11-2018)    Chuyển Thức Thành Trí (vấn đáp) Happy Reception Melbourne 6-11-2018    Giữ Nguồn Tâm Cho Tịnh (Happy Reception Melbourne 6-11-2018)    Ai Có Duyên Với Mình (vấn đáp)  Happy Reception, Melbourne 4-11-2018  Phương Pháp Tịnh Tâm (Happy Reception, Melbourne 4-11-2018   Người Nghịch Ta Chẳng Nghịch  (vấn đáp)chùa Hoa Nghiêm, Melbourne 3-11-2018   Bốn Loại Nhận Thức (Chùa Quang Minh , Melbourne 3.11.2018)  Ân Nghĩa Hằng Ngày (chùa Hồng An, Melbourne, Nov 3, 2018)   Tín Nguyện Hạnh Trong Đời Sống (Melbourne, 2.11.2018)    Thân An - Tâm Lạc  (Tv. Truclam, Oct 28, 2018)    Cái Gai 1(Tv. Huyền Quang, Royse City, TX 19/10/2018)   


Cái Gai 2 (Tv. Huyền Quang, Royse City, TX 19/10/2018)     "Lửa" Của Người Tu (Tv.TrucLam, Oct 14, 2018)  Bình An(Aspira Educational Campus, Philadelphia, PA 30/9/2018)    Bốn Pháp Hỷ Lạc (Chùa A Di Đà Laucaster, PA 27/9/2018)       Thiền Chỉ & Thiền Quán(vấn đáp) ĐT. Giác Ngộ, Cape May, NJ 26/9/2018 Huân Tu Thắng Tấn(ĐT Giác Ngộ, Cape May, NJ 26/9/2018)    Phật Có Đi Cầu An & Cầu Siêu Không(vấn đáp) tư gia Tuệ Khâm, NJ 25/9/20180Hướng Đẹp(chùa Linh Sơn, Warren, Michigan 22/9/2018)   Thần Thông Không Bằng Đạo Thông(chùa Thiện Đạo, Đài Bắc, Taiwan 16-9-2018)   Sống Hạnh Phúc(chùa Lạc Việt, Đài Bắc, Taiwan 15-9-2018)   Nắm Lấy Cơ Duyên(chùa Việt Đài, Cao Hùng, Taiwan 14-9-2018)    Ai Biết Mình Tâm Tịnh?(vấn đáp - Tv. Chân Không, Honolulu, Hawaii 9-9-2018)      Giải Oan Cứu Khổ(Chùa Thanh Nguyên, Honolulu, Hawaii, 9-9-2018)    Phước Nghiệp  (Tv. Chân Không Honolulu, Hawaii, 8-9-2018)     Xá Tội Vong Nhân  (TV Minh Đăng Quang, London ON 2-9-2018)    Nghiệp và Nguyện(vấn đáp)Chùa Chánh Giác, Toronto, 1-9-2018          Người Tại Gia An Lạc (chùa Chánh Giác, Toronto, 1-9-2018)    Quả Lành Thiên Chủ(chùa Hải Đức 19-8-2018)  Độ Người Thân (chùa Hải Đức 19-8-2018)   Nhận Diện Tình Thương (chùa Chánh Tâm 18-8-2018)   Buông (Tv.TâyThiên 7-8-2018)   Tám "Không" của Người Tu  (tv.Tây Thiên, 3.8.2018)  Phát Tâm Học Đạo  (tv. Tây Thiên 1-8-2018)  Làm Đẹp Quốc Độ Của Mình(TV. Tuệ Viên, Toronto, 1-7-2018)        bottom of page