top of page

Video Collection: 

2013


Món Quà Cuối Năm  (Tv.Trúc Lâm, 29.12.2013)   Sám Hối Tiến Tu 1  (lượt ý kinh Diệt Tội Thành Phật) Tv.TrucLam 28.12.2013  

Sám Hối Tiến Tu 2  (lượt ý kinh Diệt Tội Thành Phật) Tv.TrucLam, 28.12.2013  


Một Niệm Tròn Sáng (vấn đáp) Như Lai Thiền Tự, 22.12.2013    Sám Khể Thủ 1  (Như Lai Thiền Tự, 21.12.2013)    


Sám Khể Thủ 2  


Sám Khể Thủ 3 


Sám Khể Thủ 4    Lập nguyện-Tu Phước- Hồi Hướng (Arlington, 18.12.2013)   Hình Tướng của Bồ Tát (vấn đáp) Tv. Huyền Quang, 15.12.2013  Pháp Môn Thù Thắng 1 (Đại Thế Chí Chương) Tv.Huyền Quang, 14.12.2013  

Pháp Môn Thù Thắng 2 (Đại Thế Chí Chương) Tv.Huyền Quang, 14.12.2013  


Sen Nở Đài Giác Ngộ (vấn đáp) Trúc Lâm, 8.12.2013Nhiều Lần Khuyên Nhủ (vấn đáp) Trúc Lâm, 8.12.2013    Sống Đơn Giản (chùa Hải Đức, 24.11.2013)    Phản Quan Tự Kỷ 1  (sám Ngã Niệm) chùa Hải Đức, 22.11.2013

Phản Quan Tự Kỷ 2 (sám Ngã Niệm) chùa Hải Đức, 22.11.2013  


Biết Chướng - Vượt Chướng (vấn đáp) Düsseldorf Germany, 3.11.2013)  Phương Châm Học Đạo ( Düsseldorf, Germany, 3.11.2013)  Độ Sanh như Ấp Trứng 1 (vấn đáp)  chùa Linh Sơn Bỉ Quốc, 2.11.2013)  


Độ Sanh như Ấp Trứng 2 (vấn đáp)  chùa Linh Sơn Bỉ Quốc, 2.11.2013) 5 Chướng Của Ngũ Căn (chùa Linh Sơn Bỉ Quốc, 2.11.2013)  Vì Sao Tu Không Tiến? 1 (Chùa Linh Sơn-Bỉ Quốc, 1.11.2013)  


Vì Sao Tu Không Tiến? 2 (Chùa Linh Sơn-Bỉ Quốc, 1.11.2013)  Lễ của Nghĩa Tình  (vấn đáp) Huyền Quang Oct.13.2013 Hộ Quốc An Dân 1 (Tv.Huyền Quang, 12.10.2013)

Hộ Quốc An Dân 2 (Tv.Huyền Quang, 12.10.2013)

Hộ Quốc An Dân 3 (Tv.Huyền Quang, 12.10.2013)


An Hòa Nhập Chúng (Tv.Huyền Quang, 12.10.2013)  Tam Tự Quy  (Trúc Lâm, 10.11.2013) Quy Tắc Vàng (Truc Lam, 6.10.2013)             Phật Tổ  (Pháp đàm) Trúc Lâm, 6.10.2013   Hương Vân (Hương Vân Am, Montreal, 30.9.2013)Đạo Tràng Lý Tưởng (tổ đình Từ Quan, 29.9.2013)   Tâm Cung Kính (Tv.Linh Sơn, 29.9.2013)  Ăn Mặc (Tv.Linh Sơn, 28.9.2013)  Rửa Tâm  (chùa Địa Tạng, 27.9.2013)  


 


Bi Trí Dũng  (tv.Trúc Lâm, 8.9.2013)   Bần Nữ Bố Thí  (chùa Hải Đức, 18.8.2013)    Gương Hiếu Hạnh  (chùa Hải Đức,18.8.2013)  Chín Chữ Cao Dày  (chùa Giác Lâm, 17.8.2013)  Niệm Định Tuệ  (Tv.Tây Thiên, 3.8.2013)  Tu Thì Không Tù  (TV.TâyThiên, 1.8.2013)  Quán Âm  (Lâm TỳNi, 14.7.2013)Trái Tim Từ Bi  (Lâm TỳNi, 12.7.2013)  Vạn Phước (chùa Vạn Phước, 9.7.2013)  Nhặt Từng Chiếc Lá (8.7.2013)  Rùa và Cá  (chùa Viên Quang, 7.7.2013)  Nhẫn Người Hàng Xóm(Như Lai Thiền Viện, 7.7.2013)   Như Lai  (San Diego 6.7.2013)   Tu Tập  (San Diego, 6.7.2013)   Tam Bảo Nhiệm Mầu  (Tv.Trúc Lâm, 26.6.2013)    Tâm Quang(Wayland, 25.6.2013)   Bốn Pháp Gia Thịnh  (Tv.Trúc Lâm, 16.6.2013)   Phát Tâm và Lập Nguyện  (TV.Trúc Lâm, 9.6.2013)   Vô Úy  (chùa Hải Đức, 2.6.2013)   Dưỡng Tâm Không Thoái Chuyển 1  (chùa Hải Đức, 2.6.2013)  

Dưỡng Tâm Không Thoái Chuyển 2  (2.6.2013)  


Sống Không Phiền Não  (Hamilton, Ont, 20.5.2013)   Duyên May Mình Gặp Một Người (11.5.2013)   Niệm Lành Sanh Tướng Đẹp (Austin, 9.4.2013)  Tu Phước - Tu Huệ  (Hải Hội, 6.4.2013)   Lời Dạy Sáng Ngời  (24.3.2013)   Sống Một Ngày Vui (vấn đáp)  Vancouver, 16.3.2013  Rắn Giận (Vancouver, 15.3.2013)  Năm Mới Tập Làm Mới  (Tv.Trúc Lâm, 24.2.2013)  Người Chủ và Bốn Con Rắn  (Hải Đức, 17.2.2013)       Người Bắt Rắn 1  (chùa Hải Đức,16.2.2013)  


Người Bắt Rắn 2  (chùa Hải Đức,17.2.2013)  


  


Ba Cách Sống của Rắn (Trúc Lâm 10.2.2013)  Thế Gian Tôn Quý  (chùa Hải Đức, 13.1.2013)

bottom of page