top of page

Video Collection: 

Kinh Địa Tạng


Trở Về Bổn Giác(Kinh Địa Tạng 11- hết)  12.12.2009  Thấy Nghe Lợi Ích 2  (Kinh Địa Tạng 10) 12.12.2009   Thấy Nghe Lợi Ích 1  (Kinh Địa Tạng 10) 6.12.2009   Vững Tâm Kiên Trì (Kinh Địa Tạng 9)  28.11.2009     Hạnh Ban Cho  (Kinh Địa Tạng 8)  14.11.2009   Xưng Danh Hiệu Phật  (Kinh Địa Tạng 7)  7.11.2009   Sanh Thuận Tử An 1 - 2   (Kinh Địa Tạng 6)  24.10.2009    Lợi Ích của Người Còn Kẻ Mất 2  (Kinh Địa Tạng 5) 17.10.2009    Lợi Ích của Người Còn Kẻ Mất 1  (Kinh Địa Tạng 5)  26.9.2009    Rộng Truyền Phước Lợi  (Kinh Địa Tạng 4) 19.9.2009    Nghiệp Cảm của Chúng Sanh 2  (kinh Địa Tạng 3) 19.9.2009  Nghiệp Cảm của Chúng Sanh 1  (Kinh Địa Tạng 3)  29.8.2009Hợp Nhất Thân Tâm 2(Kinh Địa Tạng 2)  22.8.2009   Hợp Nhất Thân Tâm 1  (Kinh Địa Tạng 2) 22.8.2009   Về Với Nguồn Tâm  (Kinh Địa Tạng 1) 30.8.2008     

bottom of page